Тужилац и заменици

Милена МрвићВиши јавни тужилац:
Милена Мрвић

Први заменик вишег јавног тужиoца:
Едис Арифовић

 

Заменик вишег јавног тужиoца:
Нурија Рожајац
биографија

Заменик вишег јавног тужиoца:
Радисав Филимоновић

Заменик osnovnog јавног тужиoца упућен у Више јавно тужилаштво у Новом Пазару:
Аднан Баћићанин

Тужиоци који нису више ангажовани у Вишем јавном тужилаштву у Новом Пазару

Виши јавни тужилац – Члан Државног већа тужиоца од 2015. године:
Станислав Дукић

Заменик вишег јавног тужиoца – Пензионисан 2016. године:
Милош Миљковић

Славица ЈовановићЗаменик вишег јавног тужиoца – 2016. године:
Славица Јовановић
биографија

Јавно тужилаштво чине јавни тужилац, заменици јавног тужиоца и запослени који обављају стручнe, административно-техничкe и друге пословe. Радом јавног тужилаштва руководи јавни тужилац који је носилац управе у јавном тужилаштву и одговоран је за правилан и благовремен рад јавног тужилаштва.

Виши јавни тужилац се стара о правилном и законитом раду целог тужилаштва и организује унутрашње пословање Тужилаштва у складу са Тужилачким пословником. Између осталог одлучује о покретању истражних радњи, евентуалном притвору одређених лица за која се основано сумња да су починила кривична дела.

У случају одсутности вишег јавног тужиоца замењује први заменик тужиоца одређен годишњим планом и распоредом.

Овлашћења јавног тужиоца

Дужност јавног тужиоца је гоњење учинилаца кривичних дела. За кривична дела за која се гони по службеној дужности, јавни тужилац је надлежан да:

  1. руководи предистражним поступком;
  2. одлучује о непредузимању или одлагању кривичног гоњења;
  3. спроводи истрагу;
  4. закључи споразум о признању кривичног дела и споразум о сведочењу;
  5. подиже и заступа оптужбу пред надлежним судом;
  6. одустане од оптужбе;
  7. изјављује жалбе против неправноснажних судских одлука и да подноси ванредне правне лекове против правноснажних судских одлука;
  8. предузима друге радње када је то одређено овим закоником.