Секретар тужилаштва

Секретар помаже јавном тужиоцу у вршењу послова тужилачке управe и послова заједничких служби према овлашћењима и упутствима јавног тужиоца, руководи и одговара за рад писарнице дактилобироа, учествује у припреми и изради нормативних аката које доноси јавни тужилац и стара се о њиховом извршењу, врши и друге послове по налогу јавног тужиоца или лица које он овласти.

Секретар тужилаштва
дипл. правник